$


خبر مرسل

خبری است که سلسله سند آن تا معصوم علیه‌السلام کامل نباشد.

خبر مرسل انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال در فرهنگ فقهای ما خبری را مرفوعه می‌گویند که از الفاظ ریشه رفع در سند آن استفاده شده باشد و این در حالی است که مرفوعه در فرهنگ مکتب خلفا معنای دیگری دارد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه