$


فهرست جلسات تفسیر فاتحة الکتاب

(آغاز جلسات: ۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ / پایان جلسات: ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۶)

– جلسه ۰۱: مقدمه مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج / مقدمه بحث / اهمیت تفسیر روایی قرآن

– جلسه ۰۲جایگاه عقل و تعقل در تفسیر روایی / آشنایی با سید هاشم بحرانی و تفسیر البرهان

– جلسه ۰۳: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت اول)

– جلسه ۰۴: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت دوم)

– جلسه ۰۵: ترجمه آیات سوره فاتحة الکتاب  و مختصری پیرامون ظواهر آن و چند نکته مقدماتی (قسمت سوم)

– جلسه ۰۶: مقدمه نخست درباره روایات معتبر و غیر معتبر

– جلسه ۰۷: خواندن سوره ام الکتاب و شکرگزاری / خواندن سوره ام الکتاب و عنایت ویژه الهی به شیعیان

– جلسه ۰۸: سوره فاتحة الکتاب و نعره شیطان / بررسی روایتی از تفسیر القمی در فضیلت سوره فاتحة الکتاب

– جلسه ۰۹: سوره فاتحة الکتاب و بازگشت روح / بررسی روایت غیر معتبر (۱) / بررسی روایت غیر معتبر (۲)

– جلسه ۱۰: سوره فاتحة الکتاب و برآورده شدن حاجات

– جلسه ۱۱: سوره فاتحة الکتاب و آداب پوشیدن لباس جدید

– جلسه ۱۲: سوره فاتحة الکتاب و آداب سفر / سخنی درباره سهل بن زیاد / چرا قرائت سوره حمد در همه نمازها واجب شده است؟

– جلسه ۱۳: نماز بدون فاتحة الکتاب

– جلسه ۱۴: ماجرای نزول سوره حمد در شب معراج و نکته‌ای درباره خواب

– جلسه ۱۵: ذکر مستحبی بعد از اتمام حمد در نماز جماعت / سوره فاتحة الکتاب در بر دارنده همه حکمت‌های الهی

– جلسه ۱۶: نجات از بلایا و فتنه‌ها و هم‌جواری با انبیا در بهشت / سوره فاتحة الکتاب و حمل ترتب حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۱۷: سوره فاتحة الکتاب و زیارت حضرت سیدالشهداءj

– جلسه ۱۸: فاتحة الکتاب و استفاده از عطر / آداب ورود به قبر / در آداب بیت الخلا

– جلسه ۱۹: بسم الله الرحمن الرحیم نزدیک به اسم اعظم الله تعالی / بسم الله الرحمن الرحیم از آیات سوره فاتحة الکتاب و با فضیلت‌ترین آن است / آشکار خواندن سوره فاتحة الکتاب در نماز

– جلسه ۲۰

– جلسه ۲۱

– جلسه ۲۲

– جلسه ۲۳

– جلسه ۲۴

– جلسه ۲۵

– جلسه ۲۶

– جلسه ۲۷

– جلسه ۲۸

– جلسه ۲۹

– جلسه ۳۰

– جلسه ۳۱

– جلسه ۳۲

– جلسه ۳۳

– جلسه ۳۴

– جلسه ۳۵

– جلسه ۳۶

– جلسه ۳۷

– جلسه ۳۸

– جلسه ۳۹

– جلسه ۴۰

– جلسه ۴۱

– جلسه ۴۲

– جلسه ۴۳

– جلسه ۴۴ (جلسه آخر)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه