$


فهرست جلسات ازدواج معاطاتی

– جلسه ۰۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه

– جلسه ۰۰۲: ادامه تعاریف اولیه

– جلسه ۰۰۳: مروری بر روایات انواع نکاح

– جلسه ۰۰۴: ادامه روایات انواع نکاح / اهمیت بحث / مقدمه اصلی بحث

– جلسه ۰۰۵: مختصری در باب تاریخچه بحث / دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: اجماع

– جلسه ۰۰۶: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون

– جلسه ۰۰۷: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: سیره و ارتکاز متشرعه

– جلسه ۰۰۸: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: ضروری دین

– جلسه ۰۰۹: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: اصالت عدم ترتب آثار زوجیت به غیر صیغه / اصالت فساد در معاملات / تلازم معاطات در ازدواج با زنا

– جلسه ۰۱۰: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (آیات): آیه ۳۷ سوره احزاب / آیه ۲۱ سوره نساء / روایت برید بن معاویه

– جلسه ۰۱۱: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (آیات): آیه ۲۱ سوره نساء / بررسی یک روایت تکمیلی

– جلسه ۰۱۲: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت ابن توبه

– جلسه ۰۱۳: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): گزارش الفقیه / روایت جوانی که مادرش او را انکار کرد

– جلسه ۰۱۴: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): ادامه روایت جوانی که مادرش او را انکار کرد

– جلسه ۰۱۵: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت عبدالله بن میمون / ماجرای ازدواج حضرت رسول اللهp با حضرت خدیجه

– جلسه ۰۱۶: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت موسی بن سعدان / روایت بانویی که درخواست ازدواج کرد

– جلسه ۰۱۷: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): نکاح و طلاق حلال / روایت عبدالله بن بکیر

– جلسه ۰۱۸: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت ابان بن تغلب

– جلسه ۰۱۹: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت عبید بن زراره / حدیث ثعلبة بن میمون

– جلسه ۰۲۰:دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایات لزوم کلام در معاملات / روایات هبه

– جلسه ۰۲۱: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): استصحاب: / توقیفی بودن نکاح / احتیاط و اصل تعیین

(ادامه جلسات در هفته‌های آینده)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه