$


فهرست جلسات ازدواج معاطاتی

– جلسه ۰۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه

– جلسه ۰۰۲: ادامه تعاریف اولیه

– جلسه ۰۰۳: مروری بر روایات انواع نکاح

– جلسه ۰۰۴: ادامه روایات انواع نکاح / اهمیت بحث / مقدمه اصلی بحث

– جلسه ۰۰۵: مختصری در باب تاریخچه بحث / دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: اجماع

– جلسه ۰۰۶: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون

– جلسه ۰۰۷: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: سیره و ارتکاز متشرعه

– جلسه ۰۰۸: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: ضروری دین

– جلسه ۰۰۹: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: اصالت عدم ترتب آثار زوجیت به غیر صیغه / اصالت فساد در معاملات / تلازم معاطات در ازدواج با زنا

– جلسه ۰۱۰: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (آیات): آیه ۳۷ سوره احزاب / آیه ۲۱ سوره نساء / روایت برید بن معاویه

– جلسه ۰۱۱: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (آیات): آیه ۲۱ سوره نساء / بررسی یک روایت تکمیلی

– جلسه ۰۱۲: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): روایت ابن توبه

– جلسه ۰۱۳: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات): گزارش الفقیه / روایت جوانی که مادرش او را انکار کرد

– جلسه ۰۱۴: دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج (روایات):ادامه روایت جوانی که مادرش او را انکار کرد

(ادامه جلسات در هفته‌های آینده)

 

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه