$


فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

– جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه

– جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه

– جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون

– جلسه ۰۴: سیره مستمره تا زمان معصومJ / ارتکاز متشرعه

– جلسه ۰۵: آیات / آیه اول: آیه ۲۳ سوره نساء

– جلسه ۰۶: روایت اول: روایت سؤال یهود از پیامبر

– جلسه ۰۷: روایت دوم: روایت محمد بن سنان

– جلسه ۰۸: روایت سوم: روایت کتاب الجعفریات

– جلسه ۰۹: روایت جهارم: خطبه امام مجتبیj

– جلسه ۱۰: روایت پنجم: روایت ابراهیم بن محرز

– جلسه ۱۱: آیه دوم: آیه ۲۲۸ سوره بقره / روایت الهدایة الکبری

– جلسه ۱۲: آیه سوم: آیه ۳۳ سوره احزاب

– جلسه ۱۳: روایت اول: روایت تفسیر القمی

– جلسه ۱۴: مطالبی پیرامون اعتبار تفسیر منسوب یه علی بن ابراهیم القمی

– جلسه ۱۵: روایت دوم: رواین دوم هدایة الکبری / روایت سوم: روایت عبدالله بن مسعود

– جلسه ۱۶: آیه چهارم: آیه ۲۲۳ سوره بقره / نکته‌ای پیرامون روایات ذیل این آیه

(ادامه جلسات در هفته آینده)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه