$


فهرست مباحثات روش فهم قرآن (تفسیر قرآن)

– جلسه ۰۱: مقدمه‌ای در باب اهمیت داستن یا دانستن روش تفسیر قرآن

– جلسه ۰۲: ترجمه، تفسیر و تأویل از دیدگاه اهل لغت / ترجمه، تفسیر و تأویل قرآن از منظر علما

– جلسه ۰۳: ترجمه، تفسیر و تأویل در آیات قرآن

– جلسه ۰۴: مقدمه‌ای در باب تاریخچه تفسیر قرآن

– جلسه ۰۵: مقدمه‌ای در باب تعریف خبر متواتر و میزان اعتبار متواترات / مقدمه‌ای در باب تعریف خبر واحد میزان اعتبار اخبار آحاد

(ادامه جلسات در هفته‌های آینده)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه