$


شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۲

$ * وجوه و اقوال مختلف در این مسأله: این مسأله نیز مانند سایر مسائل، وجوه مختلفی دارد که بعضی از این وجوه، قائلینی هم دارد. ابتدا تعدادی از مهم‌ترین وجوه مختلف این مسأله را مرور می‌کنیم. ۱- مرد بودن جزء شرایط مرجع تقلید است و همه مردان و زنان باید به مجتهد مرد رجوع […]

شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱

$ * مقدمه عمومی بحث إن شاء الله از امروز بحث جدیدی را شروع می‌کنیم که ظاهرا در گذشته‌های خیلی دور مطرح نبوده است و اما اخیرا بیش‌تر مطرح شده و اتفاقاً بعضاً معرکه‌آرا هم هست. طبق آن‌چه عقل و نقل حکم می‌کند، هر انسانی در موضوع احکام شرعی، مانند بسیاری موارد تخصصی دیگر، ناچار […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه