$


بعضی تناقضات در اجماعات و جمع‌بندی نهایی بحث

$ ** بعضی تناقضات در اجماعات یکی از مسائل و مشکلاتی که در اجماع وجود دارد، ادعای اجماع در موارد متناقض است که انسان ناچار است بپذیرد که یا یکی از دو اجماع باطل است یا هر دو اجماع، چرا که اجتماع آن دو محال است. البته عموم فقها و اصولیون، در این موارد به […]

تنبیه

$ ** تنبیه هر چند به نظر می‌رسد، وجوه مختلف اجماع، در این مختصر، مورد توجه قرار گرفته است، اما در این قسمت وجوه دوازده‌گانه مورد نظر مرحوم شیخ تستری که در کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع بیان کرده‌اند را به نقل از کتاب بحر الفوائد (ج ۱، ص ۱۲۳) مرحوم میرزای آشتیانی […]

اجماع شهودی یا ریاضتی

$ ** اجماع شهودی یا ریاضتی * تعریف و تبیین: ظاهراً معدودی نیز تصور کرده‌اند که ممکن است فقیهی بر اساس شهود و مکاشفه، به حکمی از احکام الهی، دست یافته باشد و به جهت عدم اطلاع دیگران از توانایی وی بر این موضوع یا عدم امکان بروز این مطلب، آن حکم را به صورت […]

اجماع سکوتی

$ ** اجماع سکوت * تعریف و تبیین: قائلین این اجماع می‌گویند که اگر فقیهی، فتوایی را بیان کرد و سایر فقها با آن مخالفت نکردند، سکوتشان تأیید آن فتوا است و این به معنای آن است که در آن فتوا اجماع حاصل شده است. * نقد و بررسی: – این مورد نیز در اصل […]

اجماع اجتهادی

$ ** اجماع اجتهادی * تعریف و تبیین: بعضی از آقایان از این اجماع نام برده‌اند و آن را این‌گونه توضیح داده‌اند که گاهی فقیه به واسطه قرینه‌ای، از روی حدس و گمان، اتفاق نظر علما را در مسأله‌ای استنباط کرده و لذا آن را به صورت اجماع بیان می‌کند. البته برخی نیز اجماع از […]

اجماع مدرکی

$ ** اجماع مدرکی * تعریف و تبیین: یکی از انواع اجماع که ماهیتاً با اجماع‌های قبلی متفاوت است، اجماع مدرکی است. آیت‌الله سبحانی در الموجز (الکلام فی الإجماع) می‌فرمایند: «أن المستند لو کان معلوماً فالإجماع مدرکی»، یعنی «اگر سند و دلیل اجماع مشخص باشد، به آن اجماع مدرکی می‌گویند.» * نقد و بررسی: – […]

اجماع تقیه‌ای

$ ** اجماع تقیه‌ای * تعریف و تبیین: ظاهراً برخی اصولیون فرموده‌اند که گاهی بعضی از افراد، حکمی را از جانب امامj شنیده‌اند، اما به جهت تقیه، آن را در قالب اجماع بیان کرده‌اند که این نوع از اجماع را اجماع تقیه‌ای نامیده‌اند. * نقد و بررسی: – این نوع از اجماع نیز مانند اجماع […]

اجماع کاشف از سیره اصحاب ائمه علیهم‌السلام

$ ** اجماع کاشف از سیره اصحاب ائمهb * تعریف و تبیین: بعضی از فقها، احکام الهی را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت است از: ۱- مسائل اصلیه اساسیه که از جانب ائمهb بوده و متقدمین از فقها آن‌ها را در متون روایی خود آورده‌اند. ۲- مسائل تفریعات مستنبطه که در طول تاریخ […]

123

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه