$


اجماع سکوتی

$ ** اجماع سکوت * تعریف و تبیین: قائلین این اجماع می‌گویند که اگر فقیهی، فتوایی را بیان کرد و سایر فقها با آن مخالفت نکردند، سکوتشان تأیید آن فتوا است و این به معنای آن است که در آن فتوا اجماع حاصل شده است. * نقد و بررسی: – این مورد نیز در اصل […]

اجماع اجتهادی

$ ** اجماع اجتهادی * تعریف و تبیین: بعضی از آقایان از این اجماع نام برده‌اند و آن را این‌گونه توضیح داده‌اند که گاهی فقیه به واسطه قرینه‌ای، از روی حدس و گمان، اتفاق نظر علما را در مسأله‌ای استنباط کرده و لذا آن را به صورت اجماع بیان می‌کند. البته برخی نیز اجماع از […]

اجماع مدرکی

$ ** اجماع مدرکی * تعریف و تبیین: یکی از انواع اجماع که ماهیتاً با اجماع‌های قبلی متفاوت است، اجماع مدرکی است. آیت‌الله سبحانی در الموجز (الکلام فی الإجماع) می‌فرمایند: «أن المستند لو کان معلوماً فالإجماع مدرکی»، یعنی «اگر سند و دلیل اجماع مشخص باشد، به آن اجماع مدرکی می‌گویند.» * نقد و بررسی: – […]

اجماع تقیه‌ای

$ ** اجماع تقیه‌ای * تعریف و تبیین: ظاهراً برخی اصولیون فرموده‌اند که گاهی بعضی از افراد، حکمی را از جانب امامj شنیده‌اند، اما به جهت تقیه، آن را در قالب اجماع بیان کرده‌اند که این نوع از اجماع را اجماع تقیه‌ای نامیده‌اند. * نقد و بررسی: – این نوع از اجماع نیز مانند اجماع […]

اجماع کاشف از سیره اصحاب ائمه علیهم‌السلام

$ ** اجماع کاشف از سیره اصحاب ائمهb * تعریف و تبیین: بعضی از فقها، احکام الهی را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت است از: ۱- مسائل اصلیه اساسیه که از جانب ائمهb بوده و متقدمین از فقها آن‌ها را در متون روایی خود آورده‌اند. ۲- مسائل تفریعات مستنبطه که در طول تاریخ […]

اجماع کاشف از دلیل معتبر

$ ** اجماع کاشف از دلیل معتبر * تعریف و تبیین: نوع دیگر از اجماع که ما آن را از کلام علامه حیدری در أصول ­الإستنباط (ص۱۹۲) بیان می‌کنیم و برخی آن را دلیل حجیت اجماع می‌دانند، بدین شرح است: «إن العلماء إذا اتفقوا فی جمیع العصور علی فتوی مع العلم بأنهم لا یفتون إلا […]

اجماع تقریری

$ ** اجماع تقریری * تعریف و تبیین: در تبیین این اجماع آورده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمان عالمی واجب است. حال چگونه ممکن است امامj با علمی که نسبت به معروف و منکر دارد، ترک واجب کند؟! این امری است که با عصمت امامj منافات داشته و لذا […]

شهرت روایی، عملی و فتوایی

إن شاء الله بعد از مباحث اجماع افزوده خواهد شد.

123

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه