$


آیا همه اصحاب امام صادق علیه‌السلام ثقه هستند؟

با توجه به مطالب بالا و این‌که محضر درس امام صادق علیه‌السلام عمومی بوده و کثیری از افراد اعم از امامیه و غیر آن و حتی افراد مخالف در آن حضور داشتند، نمی‌توان همه اصحاب ایشان را توثیق نمود و قاعده کلی رجال درباره ایشان جاری است، یعنی لازم است که تک تک آن‌ها مورد […]

آیا بنو فضال ثقه هستند؟

هر چند در مذهب بعضی از بنوفضال ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد، اما با توجه به روایتی که عرض شد و نیز توثیق رجالیون درباره فرزندان فضال، می‌توان به روایات آن‌ها اعتماد کرد، اما تنها در حد سایر رواتی که توثیق شده‌اند و نه بیش‌تر و جالب آن‌که به حال به خاطر ندارم که […]

آیا آل ابی‌شعبه، همه ثقه هستند؟

این قاعده مقبول بوده و مجهولین از آل ابی‌شعبه توثیق می‌شوند.

آیا وکالت امام علیه‌السلام، دلیل بر وثاقت نزد ایشان است؟

وکالت از جانب امام علیه‌السلام دلیل بر وثاقت است مگر آن‌که دلیلی خلاف آن محرز شود.

آیا اجازه روایت از ثقه داشتن، دلیل بر وثاقت است؟

اجازه روایت از ثقه داشتن دلیل بر وثاقت اجازه گیرنده نزد اجازه دهنده است.

اگر ثقه‌ای اجازه روایت خواست، آیا دلیل بر وثاقت اجازه دهنده است؟

ظاهراً تنها در صورتی وثاقت اجازه دهنده مورد قبول اجازه گیرنده است که کتاب تنها به واسطه شیخ مجیز به صاحبش منتسب شود و آن هم در صورتی که دلیل محکم‌تری بر خلاف آن نباشد.

آیا کثرت روایت ثقه از فردی، نشانه ثقه بودن فرد است؟

کثرت روایت ثقه‌ای از فردی مجهول یا مهمل، موجب توثیق او است.

آیا کثرت روایت راویان ثقه، دلیل بر ثقه بودن فرد است؟

کثرت روایت راویان ثقه از فردی مجهول یا مهمل، موجب توثیق او است.

<...1213141516...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه