$


تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۱ (۲)

$ * مقدمه – راه‌های برخورد با روایات و گزارش‌های تاریخی: ما در بحث عصر ظهور، هم با روایات به معنای متعارف آن سر و کار داریم و هم با گزارش‌های تاریخی که تفاوت این دو را از منظر حقیر به مرور متوجه خواهید شد و خواهیم دید نسبت این دو با هم عموم و […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۱ (۱)

$ * مقدمه – علت و اهمیت پرداختن به موضوع: بسیاری از ما تصور می‌کنیم که در انتظار امام عصرمانf هستیم و این در حالی است که باید توجه داشته باشیم، علاوه بر این‌که این موضوع مراتبی دارد، حالتی است که صدق و کذب هم در آن راه دارد. یعنی علاوه بر این‌که خود انتظار، […]

فهرست جلسات عصر ظهور

– جلسه ۰۰۱، بخش ۱ – جلسه ۰۰۱، بخش ۲ – جلسه ۰۰۲ – جلسه ۰۰۳ – بخش ۱ – جلسه ۰۰۳ – بخش ۲ – جلسه ۰۰۴ – بخش ۱ – جلسه ۰۰۴ – بخش ۲ – جلسه ۰۰۵ – جلسه ۰۰۶ – بخش ۱ – جلسه  ۰۰۶ – بخش ۲ (ادامه جلسات در […]

12

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه