$


خبر مرسل

خبری است که سلسله سند آن تا معصومj کامل نباشد و افتادگی داشته باشد.

خبر مرسل انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال در فرهنگ فقهای ما خبری را مرفوعه می‌گویند که از الفاظ ریشه رفع در سند آن استفاده شده باشد و این در حالی است که مرفوعه در فرهنگ مکتب خلفا معنای دیگری دارد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه