$


راوی ضعیف

راوی است که دلیلی بر ضعفش باشد، به گونه‌ای که نتوان به گفته او اعتماد کرد. بعدها عرض خواهیم کرد که غیر امامی بودن، همواره به معنای ضعف راوی نیست.

هر چند بعضی افراد مهمل یا مجهول بودن راوی را ضعف او می‌دانند، اما ما به راوی ضعیف می‌گوییم که ضعفی غیر از مهمل بودن یا مجهول بودن داشته باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه