$


سند حدیث

طریق متن حدیث است، یعنی همه کسانی که از یک‌دیگر نقل می‌کنند تا متن به صاحب متن برسد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه