$


علم الحدیث (رجال، درایه، روایه و فقه الحدیث)

علم به قوانینی است که به واسطه آن سنت، یعنی قول و فعل و تقریر معصوم علیه‌السلام شناخته می‌شود. برخی این علم را به دو بخش تقسیم می‌کنند:

۱) روایة الحدیث: علمی که سند حدیث را بررسی می‌کند و خود بر دو قسم است:

الف- رجال الحدیث یا راوی شناسی که افراد داخل سند را تک تک مورد بررسی قرار می‌دهد.

ب- درایة الحدیث یا سند شناسی که کل سند را می‌بیند و مورد بررسی قرار می‌دهد.

بعضی مواقع از مصطلح الحدیث هم استفاده می‌کنند، البته بعضی مصطلح الحدیث را چنین تعریف کرده‌اند که علمی که به تعریف اصطلاحات موجود در علم الحدیث می‌پردازد که به نظر حقیر تعریف شایسته‌تری است.

۲) فقه الحدیث: به متن حدیث نظر داشته و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه