$


- باب ۸: باب أنه لا یجوز لأحد أن یقتل بغیرِ حق و لا یؤوی قاتلا و لا یدعی لغیر أبیه و لا ینتمی إلی غیر موالیه

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه