$


- باب ۹: باب أن من قتل مؤمنا علی دینه فلیست له توبة و إلا صحت توبته

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه