$


- باب ۴: باب حکم ما أزال العقل من إغماء و جنون و سکرٍ و غیرِها

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه