$


خبر شاذ

خبر معتبری است که مقابل خبر معتبر مشهور قرار دارد، یعنی ضمن آن‌که معتبر است، بین محدثین شایع نباشد. اگر این خبر، معتبر نباشد، به آن منکر گویند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه