$


مولی

این عبارت در علم الحدیث به چهار معنا به کار رفته و تشخیص آن بر اساس شواهد و قرائن است:

  1. کسی که آزاد شده دیگری باشد که به آن ولاء عتق می‌گویند.
  2. کسی توسط کسی مسلمان شده باشد که به آن ولاء الاسلام می‌گویند.
  3. هم‌پیمانی یا هم‌نشینی زیاد با کسی یا قبیله‌ای که با آن ولاء الحلف و ولاء القبیله می‌گویند.
  4. غیر عرب که معمولاً به صورت جمع یعنی موالی بیان می‌شود.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه