$


تاریخ یعقوبی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. )))

این کتاب نوشته احمد بن ابی‌یعقوب از مورخان قرن سوم هجری است. تاریخ وفات او بعد از سال ۲۹۲ هجری قمری است.

به نظر بسیاری از محققین، او یا شیعه بوده و یا گرایش‌های جدی شیعی داشته است که این گرایش‌ها در آبا و اجداد او نیز مشهود است. به نظر حقیر در شیعه بودنش حرفی نیست.

این کتاب از خلقت حضرت آدم شروع شده و تا سال ۲۵۹ هجری قمری یعنی حدود سال شهادت امام حسن عسکری ع رادر بر دارد.

تاریخ بنی امیه در کتاب او به دو بخش بنی‌سفیان و بنی مروان تقسیم شده است. تاریخ بنی‌سفیان شامل تاریخ معاویه، یزید و معاویه دوم است که در بخش یزید، وقایع عاشورا را بیان کرده است.

هر چند او در مقدمه جلد دوم کتاب که تاریخ عاشورا هم در همین جلد آمده، بعضی از منابع خود را به اختصار ذکر کرده، اما در متن کتاب و نقل وقایع تاریخی، منابع خود را به تفصیل بیان نکرده است.

به نظر حقیر مطلب او عموماً به مطالب تاریخ طبری اولویت دارد.

این کتاب هم به فارسی ترجمه شده است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه