$


آیا همه راویان کتاب کامل الزیارات ثقه‌اند؟

هر چند همه روات موجود در کتاب کامل الزیارات توثیق نمی‌شوند، اما همه مشایخ ابن قولویه القمی ثقه می‌باشند، هر چند به امامی بودن آن‌ها اطمینانی نیست.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه