$


جلسه ۱۷

$ ** اجماع سکوت * تعریف و تبیین: قائلین این اجماع می‌گویند که اگر فقیهی، فتوایی را بیان کرد و سایر فقها با آن مخالفت نکردند، سکوتشان تأیید آن فتوا است و این به معنای آن است که در آن فتوا اجماع حاصل شده است. * نقد و بررسی: – این مورد نیز در اصل […]

جلسه ۱۸

$ ** اجماع شهودی یا ریاضتی * تعریف و تبیین: ظاهراً معدودی نیز تصور کرده‌اند که ممکن است فقیهی بر اساس شهود و مکاشفه، به حکمی از احکام الهی، دست یافته باشد و به جهت عدم اطلاع دیگران از توانایی وی بر این موضوع یا عدم امکان بروز این مطلب، آن حکم را به صورت […]

جلسه ۱۹

$ ** تنبیه هر چند به نظر می‌رسد، وجوه مختلف اجماع، در این مختصر، مورد توجه قرار گرفته است، اما در این قسمت وجوه دوازده‌گانه مورد نظر مرحوم شیخ تستری که در کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع بیان کرده‌اند را به نقل از کتاب بحر الفوائد (ج ۱، ص ۱۲۳) مرحوم میرزای آشتیانی […]

جلسه ۲۰

$ ** بعضی تناقضات در اجماعات یکی از مسائل و مشکلاتی که در اجماع وجود دارد، ادعای اجماع در موارد متناقض است که انسان ناچار است بپذیرد که یا یکی از دو اجماع باطل است یا هر دو اجماع، چرا که اجتماع آن دو محال است. البته عموم فقها و اصولیون، در این موارد به […]

عدم حجیت تراکم ظنون

$ بحثی پیرامون تراکم ظنون (این مبحث، بخشی از مباحث استاد ریاحی است که در ضمن مباحثات فقهی بیان شده است. / آخرین بازبینی: تیرماه ۱۴۰۰) پیش از این بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گویم که تراکم ظنون از جمله دلایلی است که گه‌گاهی در مسائل مختلف توسط فقها مطرح می‌شود. تراکم ظنون از آن […]

فهرست مباحث اجماع

– جلسه ۱: مقدمه‌ها – جلسه ۲: تعریف‌های اجماع و … – جلسه ۳: سیر تاریخی اجماع و … – جلسه ۴: بعضی تعاریف اولیه و … – جلسه ۵: اجماع دخولی (تضمنی یا حسی) – جلسه ۶: اجماع لطفی – قسمت اول – جلسه ۷: اجماع لطفی – قسمت دوم – جلسه ۸: اجماع […]

فهرست اصول فقه

– فهرست جلسات اجماع – فهرست جلسات شهرت – مسائل متفرقه تراکم ظنون

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه