$


فهرست مبانی اعتبار سنجی تاریخ

– جلسه ۰۰۱، بخش ۱: مقدمه – علت و اهمیت پرداختن به موضوع

– جلسه ۰۰۱، بخش ۲: مقدمه – راه‌های برخورد با روایات و گزارش‌های تاریخی / مروری اجمالی بر منابع تاریخ اسلام از منظر درون دینی

– جلسه ۰۰۲: گزارش‌های قرآنی

– جلسه ۰۰۳ – بخش ۱: روایات

– جلسه ۰۰۳ – بخش ۲: تفاوت تصحیف، تحریف و جعل

– جلسه ۰۰۴ – بخش ۱:بعضی از راه‌های شناخت، تصحیف، تحریف و جعل

– جلسه ۰۰۴ – بخش ۲: شرایط اعتبار و پذیرش احادیث

– جلسه ۰۰۵: ادامه مطالب شرایط اعتبارسنجی احادیث و نکاتی در رابطه با متن آن‌ها

– جلسه ۰۰۶ – بخش ۱: دلایل جعل و تحریف حدیث در فریقین

– جلسه  ۰۰۶ – بخش ۲: بررسی رجال موجود در سند

– جلسه ۰۰۷ – بخش ۱: گزارش‌های مورخان / قالب اول: گزارش‌های با سند کامل

– جلسه ۰۰۷ – بخش ۲: قالب دوم: گزارش‌ها با افتادگی بخشی از سند / قالب سوم: گزارش‌های بدون ذکر سند / جمع‌بندی بحث تا این قسمت

– جلسه ۰۰۸ – بخش ۱: سایر اسناد مکتوب و غیر مکتوب

– جلسه ۰۰۸ – بخش ۲: شهرت

– جلسه ۰۰۹ – بخش ۱: ادامه بحث شهرت

– جلسه ۰۰۹ – بخش ۲: سخن آخر در مباحث مقدماتی

– جلسه ۰۱۰ (جلسه آخر): بررسی مصداقی چند کتاب روایی و تاریخ اسلام

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه