$


فهرست جلسات شهرت روایی، عملی و فتوایی

– جلسه ۱: مقدمه

– جلسه ۲: دلیل اول (طریقیت بین عقلا) / دلیل دوم (اولویت قطعیه)

– جلسه ۳: روایت فرزندان محرز (روایت اول و دوم)

– جلسه ۴:‌ روایت فرزندان محرز (روایت سوم و چهارم)

– جلسه ۵: مشهوره ابن ابی‌خدیجه

– جلسه ۶: روایت عمر بن حنظله

– جلسه ۷: سخنی پیرامون عمر بن حنظله / جمع‌بندی نهایی بحث

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه