$


آیا تخییر بدوی است یا استمراری

به نظر می‌رسد که تخییر استمراری مجاز بوده و در تخییر بدوی، تنها احتیاط عقلی از باب ترجیح مطرح است، یعنی بهتر است که احتیاط کند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه