$


خبر متواتر

حدیثی است که چند نفر آن را مستند به حس نقل کرده باشند به گونه‌ای که احتمال تبانی آن‌ها بر کذب وجود نداشته باشد و به خودی خود یا به قرائن داخلی یا به قرائن خارجی، مفید یقین و صدق باشد.

هر چند عده‌ای به تبعیت از محدثین مکتب خلفا، برای تواتر، عددی مطرح کرده‌اند، اما در واقع نمی‌توان عدد خاصی برای تواتر در نظر گرفت، بلکه مهم عدم امکان تبانی بر کذب است.

خبر متواتر بر دو قسم:

  1. متواتر لفظی: خبری است که عمده الفاظ آن نیز بین راویان مختلف یکی باشد.
  2. متواتر معنوی: خبری است که الفاظ آن بین راویان متفاوت است، اما همگی یک معنا را بیان می‌کنند.

البته بعضی نیز خبر متواتر را از دیدگاهی به تفصیلی و اجمالی هم تقسیم کرده‌اند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه