$


خبر مشهور اعم از مقبوله و مشهوره

خبری است که نزد محدثین شایع باشد. البته مقبوله و مشهوره، زمانی مطرح می‌شود که سند حدیث معتبر نباشد. شیوع و مقبولیت مقبوله بیش از مشهوره است.

لازم به ذکر است تأکید کنم که شیوع حدیث بین محدثین اهمیت دارد و نه میان سایرین، اعم از فقهای غیر محدث، عرفا، فلاسفه، شعرا، منبری‌ها، عموم مردم یا سایرین.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه