$


خبر معلق

خبری است که از ابتدای سند آن نام یک یا چند نفر افتاده باشد.

این خبر ممکن است مسند باشد یا مرسل. چنان‌چه روات حذف شده در ابتدای سند قابل شناسایی باشند، خبر مسند است و الا مرسل خواهد بود. در کتب روایی و از جمله کتب اربعه رسم بر این است که مؤلف، نام رواتی را که در روایات بعدی تکرار می‌شوند، بعضاً ننویسد که برای اهل فضل، این موضوع کاملاً آشنا و شناخت آن سهل است

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه