$


خبر واحد

خبری است یک یا چند نفر آن را نقل کرده‌اند، اما به تواتر نرسیده است.

علی رغم آن‌که سعی می‌شود ت خبر مستفیض بین خبر متواتر و خبر واحد قرار کیرد، اما در واقع خبر مستفیض از از جمله خبر واحد به حساب می‌آید و احکام آن بر آن بار می‌شود، چرا که با توجه به تعریف خبر واحد و متواتر،‌معلوم می‌شود که این تقسیم‌بندی، ثنائیه است.

در این که آیا خبر واحد معتبر است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد و بحث مفصل آن در مباحث اصول فقه بیان شده است و ما هم در بخش‌های پایانی همین سلسله جلسات، درباره آن صحبت خواهیم کرد. إن‌شاءالله.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه