$


راوی مهمل

به راوی می‌گوییم که نام او در کتب رجالی هست، اما مدح و ذمی درباره او وجود ندارد و به سایر شواهد نیز نتوان درباره او اظهار نظر کرد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه