$


مختار ما از کتب رجالی

مبنای ما در استفاده از کتب رجالی، پنج کتاب از کتب اصول اولیه است که عبارتند از الفهرست نجاشی و شیخ الطائفه الطوسی و الرجال کشی، برقی و شیخ طوسی، به انضمام کتاب معجم رجال الحدیث که طبق قواعد زیر بیان می‌کنیم:

  1. در تعارضاتی که راه حلی برای آن‌ها نیست، با توجه به آن‌چه پیش از این گفته شد، الفهرست مرحوم نجاشی بر سایر کتب رجالی، ارجحیت دارد مگر در موردی خاص و با دلیلی ویژه در این قاعده استثنا قائل شویم.
  2. روایات الرجال کشی در صورتی پذیرفته شده است که دارای سند معتبر بوده و گرفتار دور نباشد.
  3. ضمن تجلیل از مقام والای مرحوم ابن الغضائری، از آن‌جا که انتساب کتاب رجالی حاضر، به ایشان، به طور کلی مردود است، چه در مورد ممدوحین و چه غیر آن، مورد توجه نخواهد بود.
  4. مرجع معمول ما در شناخت رابطه بین اسامی و کنیه‌های روات، فایده اول از خاتمه الخلاصة علامه حلی و فصل پنجم از قسم اول در خاتمه الرجال ابن‌داود است که در معجم رجال الحدیث جمع‌آوری شده است.
  5. اگر درباره افرادی که دلیلی معتبر بر توثیقشان داشتیم، روایتی معتبر در ذم ایشان وجود داشت و نمی‌توانستیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم، روایت ذم را معمولاً حمل بر تقیه می‌کنیم.

تقیه یکی از مسائل مهم در رجال و فقه و . . . است که در فرصت مناسب، بعد از توثیقات عام و خاص، درباره آن صحبت خواهیم کرد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه