$


راوی مهمل

به راوی می‌گوییم که نام او در کتب رجالی هست، اما مدح و ذمی درباره او وجود ندارد و به سایر شواهد نیز نتوان درباره او اظهار نظر کرد.

راوی مجهول

راوی که نام او در کتب رجالی موجود نیست و به هیچ عنوانی هم نمی‌توان درباره او اظهار نظر کرد.

راوی ضعیف

راوی است که دلیلی بر ضعفش باشد، به گونه‌ای که نتوان به گفته او اعتماد کرد. بعدها عرض خواهیم کرد که غیر امامی بودن، همواره به معنای ضعف راوی نیست.

حدیث معتبر

حدیثی که در مجموع انتساب آن به معصوم علیه‌السلام معتبر باشد.

حدیث غیر معتبر

حدیثی که در مجموع انتساب آن به معصوم علیه‌السلام معتبر نباشد.

خبر متواتر

حدیثی است که چند نفر آن را مستند به حس نقل کرده باشند به گونه‌ای که احتمال تبانی آن‌ها بر کذب وجود نداشته باشد و به خودی خود یا به قرائن داخلی یا به قرائن خارجی، مفید یقین و صدق باشد.

خبر واحد

خبری است یک یا چند نفر آن را نقل کرده‌اند، اما به تواتر نرسیده است.

خبر مسند

خبری است که سلسله سند آن تا معصوم علیه‌السلام معلوم باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه