$


تاریخ نگارش علم حدیث

در این بخش دوره‌های مختلف نگارش حدیث مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن بررسی شرای جعل و تحریف و امکان تقیه در این دوره‌ها بود.

مختار ما از کتب رجالی

مبنای ما در استفاده از کتب رجالی، پنج کتاب از کتب اصول اولیه است که عبارتند از الفهرست نجاشی و شیخ الطائفه الطوسی و الرجال کشی، برقی و شیخ طوسی، به انضمام کتاب معجم رجال الحدیث که طبق قواعد زیر بیان می‌کنیم:

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه