$


آیا کثیرالروایة بودن، نشانه مدح است؟

کثیرالروایة بودن تنها در صورتی مدح است که تصریح رجالیون از قدما بر آن باشد.

آیا داشتن اصل، نشانه مدح است؟

داشتن اصل یا تصنیف و حتی کثیر التصانیف بودن، دلیل توثیق افراد نیست، مگر قرینه‌ای دیگر موجود باشد مثل آن‌که حسن التصانیف باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه