$


آیا بیان ترحم و ترضی اجلای محدثین برای راوی، نشانه مدح او است؟

هر چند ایراد مخالفین این قاعده به طور کلی منتفی نیست، اما تا زمانی که خلاف مطلب ثابت نشده باشد، ترحم و ترضی اجلا و ثقات، نشانه مدح افراد مهمل و مجهول در سند روایات است. وضعیت معلومین نیز که مشخص است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه