$


آیا مسندات و مرسلات احمد بن محمد البزنطی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی گفته شد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه