$


آیا مسندات و مرسلات صفوان بن یحیی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر گفته شد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه