$


آیا نقل راوی ثقه دلیل بر ثقه بودن شیخ او است؟

مشایخ مجهول و مهمل افراد ثقه، توثیق می‌شوند، مگر خلاف آن محرز شود، اما به واسطه کسانی که این‌گونه توثیق می‌شوند، نمی‌توان کس دیگری را توثیق کرد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه