$


آیا همه راویان تفسیر القمی ثقه و همه روایاتش معتبر است؟

تفسیر القمی موجود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن مجموعه‌ای از تفسیر علی بن ابراهیم القمی و تفسیر بعضی دیگر از روات است.

حال اگر محرز شود کلام مقدمه از علی بن ابراهیم باشد، تنها مربوط به روایاتی است که از او در این تفسیر وجود دارد که چنین چیزی محرز نیست. اما اگر مقدمه کتاب از علی بن ابراهیم نباشد، که احتمال آن بسیار زیاد و بلکه قریب به یقین همین است، یا مربوط به علی بن حاتم القزوینی است یا عباس بن محمد الموسوی یا فردی دیگر که نفرات اخیر توثیقشان خالی از اعتبار است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه