$


آیا همه مرسلات محمد بن ادریس الحلی در باب المستطرفات السرائر معتبر است؟

مرسلات ابن ادریس در المستطرفات و غیر آن، از قاعده کلی مرسلات خارج نیست.

این نکت را هم در پایان عرض کنم که مرحوم محدث نوری نیز به تعدادی از کتب اصول اولیه دست‌رسی داشته است، اما ظاهراً در اصالت تعدادی از این کتب اشکال وجود دارد و بعید نیست که اعتماد او ناشی از دیدگاه اخباری ایشان باشد. علی ای حال از آن‌جایی که طرق ایشان به این کتب هم معلوم نیست، نمی‌توان به این کتاب‌ها اعتماد کرد.

بحث مربوط به محدث نوری و مرسلات مستدرک الوسائل مفصل است که چون اعتبار آن‌ها در بحث توثیقات عام مطرح نشده و ظاهراً کسی از بزگان هم قائل به آن نیست، از توضیح بیش‌تر صرف‌نظر می‌کنیم.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه