$


آیا همه مشایخ علی بن حسن الطاطری ثقه و همه روایاتش معتبر است؟

با توجه به توثیق شیخ، می‌توان همه مشایخ علی بن حسن الطاطری را که از آن‌ها روایتی فقهی نقل کرده است، توثیق نمود مگر خلاف آن اثبات شود که البته ظاهراً خلافی در آن نیست.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه