$


آیا همه مشایخ و شاگردان محمد بن اسماعیل الزعفرانی ثقه‌اند؟

همان است که درباره جعفر بن بشیر گفته شد، با ین تفاوت که ظاهرا این توثیق کاربرد عملی ندارد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه