$


آیا کثرت روایت ثقه از فردی، نشانه ثقه بودن فرد است؟

کثرت روایت ثقه‌ای از فردی مجهول یا مهمل، موجب توثیق او است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه