$


آیا کثرت روایت راویان ثقه، دلیل بر ثقه بودن فرد است؟

کثرت روایت راویان ثقه از فردی مجهول یا مهمل، موجب توثیق او است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه