$


اگر ثقه‌ای اجازه روایت خواست، آیا دلیل بر وثاقت اجازه دهنده است؟

ظاهراً تنها در صورتی وثاقت اجازه دهنده مورد قبول اجازه گیرنده است که کتاب تنها به واسطه شیخ مجیز به صاحبش منتسب شود و آن هم در صورتی که دلیل محکم‌تری بر خلاف آن نباشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه