$


تصریح یکی از اجلای متقدم

تصریح افرادی مانند مرحوم نجاشی، کشی، برقی، ابن غضائری‌ها، شیخ صدوق و شیخ الطائفه در جرح و تعدیل روات می‌تواند معتبر باشد، چرا که ایشان ضمن آن‌که افرادی آگاه به این امور بوده و تقوای لازم را در نقل مطالب داشتند، به عصر روات نیز نزدیک بوده و نظرشان یا حسی یا قریب به حس می‌باشد که البته خواهیم گفت که در مورد این افراد حتی اگر حدسی هم بوده باشد، می‌توان به آن اعتماد کرد.

 

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه