$


سه شب آخر صفر سال ۱۴۳۸ (۱۳۹۵)

– ۲۸ صفر ۱۴۳۸ (۸ آذر ۱۳۹۵):

  • مقدمه‌ای در رابطه با اطلاعات مذهبی افراد
  • بحثی پیرامون تاریخ شهادت حضرت رسول اللهp
  • آیا ادعای شهادت حضرت رسول اللهp، ادعای تازه‌ای است.

– شب ۲۹ صفر ۱۴۳۸ (۹ آذر ۱۳۹۵):

  • قهرمان مبارزه با برده‌داری
  • اولین اعلامیه آزادی بردگان
  • نگاه اسلام به برده‌داری

 ۳۰ صفر ۱۴۳۸ (۱۰ آذر ۱۳۹۵):

  • بخشی از مبانی تعادل و ترجیح در گزارش‌های تاریخی
  • بررسی تاریخ شهادت امام مجتبیj

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه