$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۲

$

* گزارشی از روایات باب ۱۱ وسائل الشیعه:

قبل از این‌که حدیث آخر را خوانده و بررسی کنیم، مناسباست که گزارش مختصری از باب ۱۱ من أبواب صفات القاضی که معمولا در این موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، عرض کنم.

مرحوم شیخ حر آملی این باب را باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعه فیما رووه عن الأئمهb من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم نام‌گذاری کرده است که کاملا نظر ایشان را به عنوان یکی از اجلای اخباری، در موضوع موردما هم روشن می‌کند.

و اما الروایات:

ح ۱ (۳۳۴۱۶)- همان روایت عمر بن حنظله است که اشاره کردیم.

ح ۲ (۳۳۴۱۷)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۳ (۳۳۴۱۸)- سهل بن زیاد و محمد بن سنان از ضعفا هستند.

ح ۴ (۳۳۴۱۹)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۵ (۳۳۴۲۰)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۶ (۳۳۴۲۱)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۷ (۳۳۴۲۲)- طریق الفقیه مرسل است و در طریق عیون الأخبار که قاعدتا همان طریق الفقیه است، شاید علی بن داود الیعقوبی و عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی‌طالبj را توثیق کرد، اما جد او مجهول است.

ح ۸ (۳۳۴۲۳)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۹ (۳۳۴۲۴)- حدیث حوادث الواقعه است که عرض خواهم کرد.

ح ۱۰ (۳۳۴۲۵)- ذیل آیه نفر بررسی کردیم.

ح ۱۱ (۳۳۴۲۶)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۱۲ (۳۳۴۲۷)- چندین مجهول در سند حدیث و مهم‌تر آن‌که محمد بن سنان از ضعفا است در سند حدیث است.

ح ۱۳ (۳۳۴۲۸)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

 ح ۱۴ (۳۳۴۲۹)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۱۵ (۳۳۴۳۰)- معتبراست و شبیه احادیث معالم دین و زکریا بن آدم است.

ح ۱۶ (۳۳۴۳۱)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۱۷ (۳۳۴۳۲)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۱۸ (۳۳۴۳۳)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۱۹ (۳۳۴۳۴)- محمد بن سنان از ضعفا است و بعید نیست که مفضل بن عمر در دوران انحرافش بوده باشد.

ح ۲۰ (۳۳۴۳۵)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۲۱ (۳۳۴۳۶)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۲۲ (۳۳۴۳۷)- حسین بن حسن بن بندار مجهول است.

ح ۲۳ (۳۳۴۳۸)- معتبر است و شبیه احادیث معالم دین و زکریا بن آدم.

ح ۲۴ (۳۳۴۳۹)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۲۵ (۳۳۴۴۰)- دو طریق دارد که در اولی حسین بن حسن بن بندار، مجهول است و در هر دو، محمد بن عبدالله المسمعی و علی بن حدید از ضعفا هستند.

ح ۲۶ (۳۳۴۴۱)- محمد بن سنان در سند حدیث است.

ح ۲۷ (۳۳۴۴۲)- در مورد زکریا بن آدم است که بررسی کردیم.

ح ۲۸ (۳۳۴۴۳)- طاهر بن عیسی الوراق الکشی مجهول است.

ح ۲۹ (۳۳۴۴۴)- مرسل است.

ح ۳۰ (۳۳۴۴۵)- در مورد ابان بن تغلب است که بررسی کردیم.

ح ۳۱ (۳۳۴۴۶)- احمد بن منصور الخزائی و احمد بن فضل الکناسی مجهول هستند.

ح ۳۲ (۳۳۴۴۷)- احمد بن شیبه را می‌توان توثیق کرد، اما یحیی بن مثنی مجهول است.

ح ۳۳ (۳۳۴۴۸)- حدیث معالم دین است که بررسی کردیم.

ح ۳۴ (۳۳۴۴۹)- این هم حدیث معالم دین است که بررسی کردیم.

ح ۳۵ (۳۳۴۵۰)- این هم حدیث معالم دین است که بررسی کردیم.

ح ۳۶ (۳۳۴۵۱)- حدیث معاذ بن مسلم است که بررسی کردیم.

ح ۳۷ (۳۳۴۵۲)- محمدبن سنان در سند حدیث است.

ح ۳۸ (۳۳۴۵۳)- مرسل است.

ح ۳۹ (۳۳۴۵۴)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۴۰ (۳۳۴۵۵)- احمد بن محمد بن قتیبه را می‌توان توثیق کرد، اما احمد بن ابراهیم المراغی مجهول است.

ح ۴۱ (۳۳۴۵۶)- سلیمان الخطابی و نفر بعد او که فقط محمد گفته شده و مشایخ این محمد، همه مجهول هستند.

ح ۴۲ (۳۳۴۵۷)- محمد بن اسماعیل الرازی را می‌توان توثیق کرد، اما علی بن حبیب المدائنی مجهول است.

ح ۴۳ (۳۳۴۵۸)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۴۴ (۳۳۴۵۹)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۴۵ (۳۳۴۶۰)- معتبر است و شبیه مفهوم احادیث معالم دین و زکریا بن آدم.

ح ۴۶ (۳۳۴۶۱)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

ح ۴۷ (۳۳۴۶۲)- مرسل است.

ح ۴۸ (۳۳۴۶۳)- معتبر است، اما خارج از موضوع مورد بحث ما است.

اما چند مطلب درباره این گزارشیکه عرض کردم:

۱- بعضی از احادیثی عرض کردم، ضعیف است، مطلبشان هم مربوط به ما نحن فیه نیست.

۲- تعدادی از احادیث معتبری که عرض کردم مربوط به بحث ما نیست، محل اختلاف است و طبیعتا حقیر نظر خود را عرض کردم، اما جمعی از فقهای ما آن‌ها را به ما نحن فیه چسبانده‌اند.

حال برویم سراغ روایت آخری این قسمت تا وارد بحث بعدی شویم که بماند برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه