$


آیا اجازه روایت از ثقه داشتن، دلیل بر وثاقت است؟

اجازه روایت از ثقه داشتن دلیل بر وثاقت اجازه گیرنده نزد اجازه دهنده است.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه