$


آیا داشتن اصل، نشانه مدح است؟

داشتن اصل یا تصنیف و حتی کثیر التصانیف بودن، دلیل توثیق افراد نیست، مگر قرینه‌ای دیگر موجود باشد مثل آن‌که حسن التصانیف باشد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه