$


آیا مسندات و مرسلات کتاب اربعه همه معتبراند؟ و آیا همه روات موجود در اسناد کتب اربعه ثقه‌اند؟مشایخ محمدون ثلاث چطور؟

نتیجه هر کدام را جداگانه عرض می‌کنم.

  1. مرسلات این بزرگواران، از قاعده کلی مرسلات بیرون نبوده، لذا نمی‌توان آن‌ها را معتبر دانست.
  2. همه رجال موجود در کتب اربعه را نیز نمی‌توان ثقه دانست.
  3. همه مسندات موجود در کتب اربعه را مانند مرسلات آن، نمی‌توان معتبر دانست.
  4. مشایخ بی‌واسطه این بزرگواران، که جزء مهملین یا مجهولین هستند، توثیق می‌شوند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه